Výskum
a vývoj


Spoločnosť Glorin Group si zabezpečuje cez svoje výskumno-vývojové pracovisko neustále zlepšovanie nášho systému TCD (termochemické spracovanie materiálov s následným energetickým zhodnotením).

Našim hlavným cieľom je vylepšovanie našej technológie, a to v smeroch:
Náš vývojový tím používa pri vývoji a výrobe technológie, tie najkvalitnejšie materiály a technológie. Dozeráme na to, aby pri návrhoch a výrobe kľúčových komponentov bola neustále testovaná kvalita materiálov ako aj výrobných procesov. Dozeráme na výber našich subdodávateľov, ktorý musia dodržať naše vnútropodnikové kritéria kvality.

Naše doterajšie skúsenostní ako aj informácie z oddelenia výskumu a vývoja, ktoré sú neustále zachycované do simulačných softvérov pre riadenie a optimalizáciu termochemických procesov nám dávajú záruku, že pri našich projektoch dokážeme nastaviť naše systémy TCD presne podľa požadovaných kritérií projektu.

Výsledkom našej práce je, že naša technológia TCD dokáže efektívne a ekologicky spracovať rôzne druhy odpadu pričom si zachováva ekonomickú udržateľnosť celého procesu.

Našim hlavným cieľom výskumno-vývojového oddelenia je pracovať a vyvíjať hybridné systému, ktoré budú kombináciou nášho systému TCD a napojenie na tento systém ďalšie moduly, ktoré dokáže ešte efektívnejšie zhodnotiť výstupné suroviny z TCD.